Friday, 13 April 2018

Rath Yatra 2018 : 14th July Ritual Time Table

1.Chaka Aparasa- 4 AM
2.Mangala Alati- 4.30 AM
3.Mailam- 5 AM
4.Abakasha- 6 AM
5.Dasa Avatara Thakura Bahuda Bije- 6.30 AM
6.Tati Phita- 7 AM-8 AM 
7.Dhuadhoi, Chuna Lagi- 8.30 AM
8.Daitapati Sarvanga, Bandapana- 9.30 AM
9.Netrotsav Bandapana- 10 AM
10.Rosha Homa- 10.30 AM
11.Raja Niti- 11 AM
12.Yatrangi Mahasnana : 11.30 AM
13.Mailam Lagi : 11.45 AM
14.Ghanta Chhata Sarvanga- 12 AM
15.Surya Puja- 12.15 PM
16.Dwarapala Puja- 12.30 PM
17.Vesha Sesha- 12.45 PM
18.Gopala Ballav, Ghanta Chhata, Sakala Dhupa (Kotha Bhoga)- 1 PM to 2 PM
19.Bhoga Mandap Utha- 1.10 PM
20.Ratha Agyanmala Vije- 2.10 PM
21.Bhoga Mandap Sesha- 2.30 PM
22.Mailam, Yatrangi Mahasnana, Ghanta Chhata Sarvanga and Vesha Sesha- 3.30 PM
23.Madhyanna Dhupa- 4 PM
24.Dwadasha Yatra Bandapana- 5 PM
25.Dwitiya Bhoga Mandapa (if necessary)- 5.15 PM
26.Dakhini Ghara Bhoga- 5.45 PM
27.Mailam, Vesha Sesha- 5.45 PM-6.15 PM
28.Sandhya Alati- 6.30 PM
29.Sandhya Dhupa- 7 PM
30.Trutiya Bhoga Mandapa- 7.10 PM
31.Ankuraropana- 8 PM
32.Mailam- 8.45 PM
33.Chandan Lagi- 9.30 PM
34.Badasimhara Vesha- 10.30 PM
35.Pahuda Alati- 11 PM
36.Shrimukha Khandua- 11.15 PM
37.Bahuta Kanta- 11.30 PM
38.Senapata Lagi- 12 PM to 5 AM Book your presence and Mahaprasad seva at www.shrikhetra.com